Eigen bijdrage

Kosten

Zorggroep Oranje registreert de zorguren die u ontvangt door middel van elektronische registratie (ONS Nedap) of met behulp van werkurenlijsten. Op basis van deze registraties worden uw zorguren gedeclareerd. Voor zorgverlening in natura waaraan een indicatie van het Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ten grondslag ligt, betaalt u een Eigen Bijdrage Thuiszorg die geïnd wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze rekening ontvangt u één keer per vier weken. De eigen bijdrage is sinds 2019 voor de diensten van WMO niet meer inkomensafhankelijk. In 2021 betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal €19,00 per maand voor hulp/ondersteuning. Zie voor meer informatie op de site van het CAK (www.hetcak.nl/wmo2021).

Indien u zorg ontvangt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), dan betaalt u een eigen bijdrage. U betaalt een eigen bijdrage voor de volgende Wlz-zorg:

  • U woont volledig in een zorginstelling. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicapten.
  • U verblijft een aantal dagen in de week in een zorginstelling (deeltijdverblijf).
  • U heeft een volledig pakket thuis of modulair pakket thuis (overbruggingszorg).
  • U woont in een instelling voor beschermd wonen. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar de eigen bijdrage is hetzelfde als voor de Wlz.
  • U krijgt zorg in een ziekenhuis, omdat u wacht op een plek in een zorginstelling.

De hoogte van de eigen bijdrage voor de Wlz-zorg is inkomensafhankelijk. Het eigen bijdrage kunt u berekenen via de site van het CAK (www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp).

.