Cliëntinformatie

Mantelzorg en de rol van familie

Zorggroep Oranje vindt het belangrijk dat mantelzorgers een actieve rol hebben in de zorg voor hun naaste. Onder mantelzorgers verstaan we: familie, vrienden en naasten van een cliënt.

We betrekken daarvoor de mantelzorgers direct bij de mogelijkheden om hun naaste zoveel mogelijk het leven te laten leiden dat hij of zij gewend was. Hierover wordt helder gecommuniceerd en de afspraken die gemaakt worden met de mantelzorger en de cliënt worden vastgelegd in het zorgleefplan, onderdeel van het Elektronisch Cliëntendossier. Het zorgleefplan is een levend document. De zorgprofessional heeft in het gehele proces een luisterende, adviserende, signalerende en coördinerende rol. Door bundeling van krachten van de mantelzorger en de zorgprofessional kan de cliënt optimale zorg ontvangen.

Mantelzorgers moeten zich thuis voelen bij Zorggroep Oranje. Het uitgangspunt van Zorggroep Oranje is: ‘Alles is mogelijk’ tenzij het in strijd is met het belang, de veiligheid of privacy van de cliënt of medecliënten of andere nadelige consequenties voor hen heeft. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden en de behoeften van de mantelzorger en er is oog voor overbelasting van mantelzorgers. Daar waar de cliënt enkele mantelzorger heeft, stelt Zorggroep Oranje zich actief op om een netwerk te ontwikkelen.

Cliëntportaal

Om het dagelijks leven rondom de cliënt goed af te stemmen maakt Zorggroep Oranje gebruik van het cliëntportaal. Dit is een elektronisch dossier dat beide partijen kunnen inzien.

Kwaliteit van zorg

Binnen Zorggroep Oranje hechten we een grote waarde aan de kwaliteit van zorg die we verlenen. We hebben oog en aandacht voor ieder individueel mens. Bij Zorggroep Oranje nemen we de tijd om naar de hele mens te kijken en in gesprek te gaan over uw wensen. Dat doen we onder andere door middel van cliëntportaal. Onze medewerkers bieden wij cursussen, trainingen en opleidingen aan. Om zo goed mogelijk aan de wensen van onze cliënten te voldoen. Zorggroep Oranje werkt continu aan het verbeteren van zorg. Daarom zijn wij aangesloten bij: HKZ.

Regio

Zorggroep Oranje werkt in de volgende regio´s Gelderland, Brabant en Limburg.

Meer weten?

Meer weten over onze kwaliteit van zorg? Neem dan gerust contact met ons op.

Cliëntenraad:

Zorggroep Oranje heeft een cliëntenraad. De cliëntenraad is een adviesraad bestaande uit een aantal cliënten van de organisatie, een voorzitter en een secretaris. Zij behartigen de belangen van de cliënten. Meedenken en meepraten gebeurt in de cliëntenraad. Omdat sommige cliënten moeilijk hun mening kunnen geven kunnen ook verwanten in de cliëntenraad zitting nemen.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur, raadpleegt en adviseert de cliënten vanuit het perspectief van de client zelf en zijn of haar ervaringen. Op deze manier kunnen de cliënten hun mening geven over de organisatie en de invulling van de ondersteuning die ze wensen. Denk daarbij aan zaken als medezeggenschap bij de totstandkoming van beleid, zoals over de zorgverlening of advies naar aanleiding van veranderingen in de organisatie van zorg. De Cliëntenraad is voor onze organisatie als geheel van grote waarde!

Om haar doelstelling te bereiken voert de Cliëntenraad de volgende activiteiten uit:

Het verstevigen en handhaven van de rechtspositie van de cliënt;

Het beoordelen van de dienstverlening door de instelling in het algemeen en op onderdelen;
Het voeren van overleg met de Raad van Bestuur volgens de gemaakte afspraken.
Het onderhouden van contacten met de cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten.
Heeft u klachten, vragen of ideeën laat het ons weten zodat wij samen verder komen.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?

U kunt de cliëntenraad bereiken via het contactformulier.
De cliëntenraad is altijd op zoek naar nieuwe leden. Heb je interesse, meld je aan via het contactformulier.

Tevredenheid en klachten

Complimenten of Klachten

Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij horen het graag als u tevreden bent, bijvoorbeeld door ons een beoordeling te geven op www.zorgkaartnederland.nl.

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de behandeling, de gang van zaken in onze organisatie, de benadering of het gedrag van medewerkers. Kortom, het gaat om zaken die volgens u anders hadden gemoeten of gekund. Hoe goed we ons best ook doen, er kunnen zich altijd situaties voordoen waarover niet tevreden bent. Spreek hierover. Dat is voor u én onze organisatie van belang. Wij zetten ons dagelijks in om u de zorg te bieden die aansluit op uw persoonlijke wensen en behoeften. Toch kan het gebeuren dat er iets misgaat, dat u niet tevreden bent over de door ons verleende zorg en diensten, of de wijze waarop wij u tegemoet treden.

Niet tevreden? Vertel het ons

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn horen wij het graag als de zorg, behandeling of bejegening anders loopt dan u had verwacht of gewenst. Het uiten van uw ongenoegen is niet alleen van belang voor uw eigen tevredenheid en welbevinden, het helpt ons ook om u en anderen in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Behandeling van een klacht

We stellen het op prijs als u uw klacht eerst met de betreffende medewerker bespreekt. Dat is de kortste weg. Een gesprek neemt vaak al veel ongenoegen weg. Wilt u niet met de betrokkene(n) zelf spreken, dan kunt u eerst een beroep doen op een collega. Mocht u na contact met de collega nog niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met de manager zorg of met de bestuurder van Zorggroep Oranje.

Voor advies over hoe u het beste met uw klacht kunt omgaan kunt u uw klacht bespreken met de klachtenfunctionaris van Zorggroep Oranje. De klachtenfunctionaris verwijst u door naar de verantwoordelijke persoon of naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorggroep Oranje.

Niet tevreden over de klachtafhandeling?

Wanneer er geen bevredigende oplossing wordt gevonden kunt u ervoor kiezen de klacht in te dienen bij de geschillencommissie. Wij als Zorggroep Oranje zijn aangesloten bij Stichting Zorggeschil.

Cliëntvertrouwenspersoon (pesten, intimidatie, discriminatie etc.)

Klachten die betrekking hebben op de zorgverlening kunnen rechtstreeks met betrokkenen worden besproken, maar u mag ook een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Bij pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie is het mogelijk dat u behoefte heeft aan advies over de juiste route voor de klacht. In zo’n geval kunt u contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon.

Afhankelijk van de situatie biedt de vertrouwenspersoon advies, een luisterend oor en hulp bij het verhelderen van de klacht of het ongewenste gedrag. De vertrouwenspersoon zorgt er samen met u voor dat de situatie onder de aandacht gebracht wordt, zodat er naar een passende oplossing gezocht kan worden.
De vertrouwenspersoon is te bereiken via Buro Vertrouwenspersoon.

Cliëntvertrouwenspersoon (Wet zorg en dwang)

Klachten die betrekking hebben op de Wet Zorg en Dwang (onvrijwillige zorg) kunnen ingediend worden bij de cliëntvertrouwenspersoon van Quasir, te bereiken via het centrale nummer: 085-4874012.

Klachtenreglement en klachtenstroomschema

Meer informatie vindt u in het klachtenreglement Zorggroep Oranje en in het klachtenstroomschema. Dit klachtenreglement is opgesteld conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Samengevat

Klachten kunnen ingediend worden bij de klachtenfunctionaris van Zorggroep Oranje.
Klachten op het gebied van pesten, intimidatie, discriminatie etc. kunnen ingediend worden bij bureau Vertrouwenspersoon.
Klachten op het gebied van onvrijwillige zorg, de wet Zorg en Dwang kunnen ingediend worden bij Quasir, te bereiken via 085-4874012

Privacy beleid

Bij uitvoering van onze werkzaamheden houden wij rekening met de geldende privacyregelgeving en uitsluitingscriteria voor cliënten.